Foto: Knut Utler

Telemark folkemusikklag er eit fylkesledd for 16 lokale folkemusikklag i Telemark som har om lag 450 medlemmer. Fylkeslaget er ein felles møteplass for dei organiserte folkemusikkaktivitetane i fylket og initierer regionale folkemusikkaktivitetar i form for kurs og fylkeskappleik. I tillegg driv fylkeslaget opplæringstiltaket UngFolk. UngFolk- sommarskule, UngFolk vår- og haustkurs er no dei regionale opplæringstiltaka som fylkeslaget organiserer. I tillegg samarbeidet fylkeslaget med Sørnorsk folkemusikksenter og Midt-Telemark kulturskule om eit fordjupingskurs for talent i folkemusikk og folkedans.

Styret i Telemark folkemusikklag

Leiar: Kjell Stundal 

Styremeldem: Bjønn Raftevold Rue

Styremedlem: Gudrun Straand 

Vara: Lars Ingar Meyer Fjeld 

Vara: Ole Arnfinn Hagen 

Revisor: Anne Tone Aasbø 

Valnemd: Aslaug Kostveit 

Rekneskap: Heidi Vege

Torkjell Haugeruds minnefond: Torgeir Straand